Chức Năng ảnh Khách Hàng cho phép người dùng đăng ảnh của khách hàng lên trên hệ thống

Để sử dụng chức năng ảnh Khách Hàng  , Người dùng vào màn hình   Thêm mới thông tin khách hàng và chọn nút ” Chọn ảnh  ” để tải ảnh lên  .( Hoặc chọn  và chọn nút  ” Chọn ảnh  ” nếu lần đầu sử dụng chức năng này  )

Để xóa ảnh , người dùng vào màn hình  ” Sửa thông tin khách hàng  ”  và ấn nút  ” Xóa ảnh ”

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.