Báo cáo Bảo hành  thể hiện tình trạng bảo hành của hàng hóa gắn với hợp đồng.

Để xuất được báo cáo này, người dùng thực hiện các thao tác sau:

  • Bước 1: Vào module Bảo hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Bước 2: Lựa chọn các tiêu chí theo thời gian để xuất báo cáo

 

 

 

 

 

 

  • Bước 3: Nhấn  chọn định dạng xuất báo cáo

Báo cáo được xuất ra có định dạng .pdf như sau:

 

 

 

 

  • Ý nghĩa các tiêu chí :

– Tháng: Tháng tiếp nhận

– Ngày tiếp nhận: Ngày bắt đầu giao dịch

– Người tiếp nhận: Người tạo giao dịch

– Ngày ĐH, Số HĐ: khi chọn sản phẩm sẽ có ngày, số HĐ tương ứng

– Lỗi phản ảnh: Tên giao dịch

– Ngày xếp lịch xử lý: Hạn hoàn thành

– Người chịu trách nhiệm: Người phụ trách

– Tình trạng hoàn thành: kết quả giao dịch

– Lỗi thực tế: Đánh giá

– Số lần lỗi : Khách hàng tự điền bằng tay

– Ngày hiện tại: Ngày xuất báo cáo

– Số ngày pending:

Nếu không có ngày hoàn thành:Số ngày pending = ngày hiện tại – ngày tiếp nhận

Nếu có ngày hoàn thành: Số ngày pending=  ngày hoàn thành – ngày tiếp nhận

– Ghi chú: Mô tả