Báo cáo chi tiết bán hàng là báo cáo thể hiện chi tiết số lượng của mỗi hàng hóa được bán đi trong từng hợp  đồng bán ra có tính toán công nợ của mỗi nhân viên, trong khoảng thời gian xuất báo cáo. Để biết hợp đồng có tính toán công nợ hay không, người dùng có thể tìm hiểu tại module Trạng thái hợp đồng .Trong báo cáo chi tiết bán hàng, người dùng có thể lựa chọn xuất theo chi tiết hàng hóa hoặc xuất theo loại hàng hóa.

Ý nghĩa của các chỉ sốkhi xuất theo chi tiết bán hàng ( Chỉ tính hợp đồng có tính toán công nợ)

 • Ngày: Ngày bắt đầu hợp đồng
 • Khách hàng: Tên khách hàng
 • Mã khách hàng: Mã khách hàng
 • Số điện thoại: Số điện thoại khách hàng
 • Email: email khách hàng
 • Địa chỉ: Địa chỉ văn phòng
 • Sinh nhật: Sinh nhật khách hàng
 • Nguồn khách hàng: Nguồn gốc khách hàng
 • Giới tính: website của khách hàng
 • Link facebook: Địa chỉ đăng ký kinh doanh
 • Nhóm khách hàng: Tất cả các nhóm của khách hàng đó
 • Số hợp đồng: Số hợp đồng
 • Doanh thu: Giá trị hợp đồng
 • Ngày tạo : Ngày tạo hợp đồng
 • Mã hàng : Mã sản phẩm
 • Tên hàng : Tên sản phẩm
 • Nhóm sản phẩm: Nhóm sản phẩm ( có thể có nhiều nhóm loại )
 • Số lượng: số lượng sản phẩm trong hợp đồng
 • Đơn giá: Đơn giá sản phẩm trong hợp đồng
 • Trả lại: số tiền trả lại ở trạng thái đã xác định có ngày trả lại trong khoảng thời gian tìm kiếm
 • Thành tiền : Số lương * đơn giá – Chiết khấu
 • Tổng sau thuế: số lương * đơn giá – Chiết khấu + thuế
 • Đơn vị: Đơn vị của sản phẩm
 • Giá vốn: Giá vốn của sản phẩm
 • VAT (%) : % thuế
 • CK ( %): % chiếu khấu
 • VAT ( Đ): Tiền thuế
 • CK (Đ) : Tiền chiết khấu
 • Lợi nhuận SP: Số lương * đơn giá – Tiền chiết khấu – (Giá vốn * số lượng)
 • Doanh số: Thành tiền = Số lương * đơn giá – Chiết khấu
 • Đã thanh toán : số tiền đã thanh toán
 • Nhân viên: Chủ sở hữu hợp đồng

Ý nghĩa các chỉ số khi xuất theo loại hàng hóa ( Báo cáo này ra dữ liệu toàn bộ hợp đồng dù có tính toán công nợ hay không )

 • Ngày : Ngày bắt đầu hợp đồng
 • Khách hàng : tên khách hàng
 • Mã khách hàng: mã khách hàng
 • Số điện thoại: Số điện thoại khách hàng
 • Email : email khách hàng
 • Số HĐ : Số hợp đồng
 • Mã hàng: Mã sản phẩm
 • Tên hàng : tên sản phẩm
 • SL: Số lượng của sản phẩm
 • Đơn giá: Đơn giá của sản phẩm
 • Trả lại: số tiền trả lại ở trạng thái xác nhận có ngày trong khoảng thời gian tìm kiếm
 • Thành tiền: số lương * đơn giá – trả lại trong khoảng thời gian tìm kiếm
 • Tổng sau thuế: số lượng * đơn giá sản phẩm – Tiền chiết khấu + tiền thuế
 • Loại hàng hóa : Loại hàng hóa
 • Loại hợp đồng : Loại hợp đồng
 • Trạng thái : Trạng thái hợp đồng
 • Nhân viên: Chủ sở hữu hợp đồng

Các bước xuất báo cáo:

Bước 1: Vào module Chi tiết bán hàng

Bước 2: Nhấn chọn tiêu chí xuất báo cáo.

Bước 3: Nhấn chọn định dạng xuất báo cáo

 • Tìm kiếm hàng hóa

Trước khi xuất báo cáo, người dùng muốn tìm kiếm hàng hóa muốn xuất thì có thể nhập thông tin tìm kiếm tướng ứng với các tiêu chí, rồi nhấn nút Tìm kiếm

 • Xuất báo cáo theo chi tiết hàng

Báo cáo xuất theo chi tiết hàng hóa định dạng pdf như sau:

 • Xuất báo cáo theo loại hàng hóa

Báo cáo xuất theo loại hàng hóa định dạng pdf như sau:

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.