Báo cáo chi tiết công nợ theo khách hàng là báo cáo chi tiết công nợ của khách hàng trong các hợp đồng ở trạng thái có tính toán công nợ tính tới thời điểm xuất báo cáo.

Ý nghĩa của các chỉ số

 • Nợ đầu:  Nợ khách hàng trước khoảng thời gian xuất báo cáo
 • Đơn giá: Đơn giá của sản phẩm
 • Số lượng: Số lượng sản phẩm trong hợp đồng
 • Thành tiền: Đơn giá * số lượng – Chiết khấu + Thuế
 • Trả lại: Số lượng sản phẩm trả lại
 • Thành tiền: Tiền trả lại có trạng thái xác nhận trong khoảng thời gian tìm kiếm
 • Nợ cuối = Nợ đầu + Giá trị hợp đồng  -Thanh toán – trả lại ( thành tiền 2)

Các bước thực hiện xuất báo cáo như sau:

 • Bước 1: Vào chức năng báo cáo > báo cáo công nợ> báo cáo chi tiết công nợ theo khách hàng.

 • Bước 2: Nhập thông tin khách hàng hoặc nhóm khách hàng cần xuất báo cáo, nhập khoảng thời gian, chọn phát sinh trong kì hoặc trong không phát sinh trong kì -> Nhấn nút Tìm kiếm.

 • Bước 3:  Tích chọn khách hàng cần xuất báo cáo -> Chọn hình thức xuất báo cáo.

Sau khi chọn dạng xuất báo cáo người dùng sẽ nhận được báo cáo theo đúng định dạng mong muôn.

Mẫu báo cáo “Xuất pdf” sau khi xuất ra sẽ có định dạng như sau:

 

 • Phát sinh trong kì : Là trường hợp những khách hàng trong khoảng thời gian xuất báo cáo đó có những phát sinh về phiếu chi, thanh toán, trả hàng.
 • Không phát sinh trong kì: Là những trường hợp khách hàng trong khoảng thời gian xuất báo cáo đó không có bất kì một khoản chi, thanh toán, phiếu trả hàng nào xuất hiện.
 • Nợ đầu kì : Tổng giá trị những hợp đồng có tính toán công nợ, chưa được thanh toán hoặc thanh toán chưa hết của khách hàng tính từ ngày bắt đầu xuất báo cáo trở về trước.
 • Giá trị hợp đồng : Tổng giá trị các hợp đồng có tính toán công nợ của khách hàng có trong khoảng thời gian xuất báo cáo.
 • Khoản chi : Tổng những chi phí chi trả cho các hợp đồng của khách hàng trong khoảng thời gian xuất báo cáo.
 • Đã thanh toán : Tổng giá trị các phiếu thanh toán đã xác nhận trong khoảng thời gian xuất báo cáo.
 • Trả lại: Tổng giá trị hàng hóa bị trả lại trong các hợp đồng.
 • Nợ cuối   : Tổng giá trị hợp đồng – thanh toán – trả lại

*Lưu ý:  Xuất ra báo cáo chỉ xuất trên các hợp đồng có tính toán công nợ

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.