Báo cáo chi tiết tồn kho: là báo cáo thể hiện chi tiết số lượng hàng hóa tồn kho, số lượng hàng hóa nhập, xuất theo thời gian nhập, xuất hàng hóa.

Các bước xuất báo cáo chi tiết xuất nhập tồn:

Chọn Báo cáo -> Chọn Báo cáo kho -> Chọn Báo cáo chi tiết xuất nhập tồn -> Nhập thông tin hàng hóa và thời gian -> Chọn xuất pdf hoặc xuất html hoặc xuất excel

Nếu không chọn hàng hóa, sẽ mặc định xuất báo cáo của tất cả hàng hóa trong khoảng thời gian đã chọn

Báo cáo chi tiết tồn kho

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.