Báo cáo chi tiết xuất nhập theo nhà cung cấp và khách hàng

Ý nghĩa các chỉ số:

 • Ngày nhập hàng: Ngày nhập hàng
 • Số phiếu nhập: Số phiếu nhập
 • Tên hàng: Tên hàng
 • Kho hàng: Kho hàng nhập
 • Đơn giá: đơn giá sản phẩm
 • ĐVT: Đơn vị
 • SL: Số lượng sản phẩm
 • Thành tiền: Số lượng * Đơn giá
 • Tổng sau thuế: Thành tiền – Tiền chiết khấu + Thuế
 • Nội dung nhập: Nội dung phiếu nhập
 • KDPT: Người tạo phiếu nhập

Các bước thực hiện xuất báo cáo như sau:

 • Bước 1:  Vào chức năng Báo cáo chi tiết xuất nhập theo nhà cung cấp và khách hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Bước 2: Người dùng có thể chọn tất cả các trường hoặc chỉ cần điền trường bắt buộc là Thời gian

 • Bước 3: Người dùng chọn định dạng báo cáo xuất ra theo mong muốn

Báo cáo được xuất ra theo đúng định dạng người dùng muốn xuất ra