Báo cáo khách hàng phát triển mới là báo cáo tổng hợp lại số lượng khách hàng mới của một nhóm nhân viên hay của một nhân viên trong một khoảng thời gian

Cách xuất báo cáo

Bước 1: Báo cáo -> Báo cáo khách hàng -> Báo cáo phát triển khách hàng mới

Bước 2: Chọn phòng ban hoặc chọn người dùng, nhập khoảng thời gian cần xuất báo cáo

Bước 3: Chọn định dạng cần xuất báo cáo

Mẫu báo cáo “Xuất pdf” sau khi xuất ra sẽ có định dạng như sau:

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.