Báo cáo khách hàng thành lập chẵn là báo cáo lọc ra những khách hàng có sinh nhật 5 năm hoặc 10 năm hay 15 năm

Cách xuất báo cáo

Bước 1: Báo cáo -> Báo cáo khách hàng -> Báo cáo khách hàng thành lập chẵn

Bước 2: Chọn năm xuất báo cáo

Bước 3: Chọn hình thức xuất báo cáo

Báo cáo “Xuất pdf” sẽ có định dạng như  sau:

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.