Báo cáo KPI chi tiết  là báo cáo xuất ra chi tiết toàn bộ những giao dịch, báo giá, cơ hội, đơn hàng, hợp đồng,  thanh toán, công nợ cộng dồn .Trong báo cáo này, người dùng có thể lựa chọn xuất báo cáo theo nhóm người dùng hoặc xuất theo  từng nhân viên. Khi xuất báo cáo người dùng chỉ cần lựa chọn thiết lập 1 trong các tiêu chí muốn xuất báo cáo hoặc nếu không thiết lập thì toàn bộ giao dịch sẽ được xuất ra.

Cách xuất báo cáo

Bước 1:  Báo cáo -> Báo cáo công việc-> Báo cáo KPi chi tiết

Bước 2: Chọn phòng ban, chọn nhân viên, nhập khoảng thời gian để xuất ra báo cáo

Bước 3: Chọn định dạng để xuất báo cáo

Mẫu báo cáo “Xuất pdf” sau khi xuất ra sẽ có định dạng như sau:

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.