Ý nghĩa các tiêu chí:

 • Phòng ban:
 • Nhân viên:
 • Tổng hợp – Chi Phí:
 • Tổng hợp – Tổng tiềm năng:
 • Tổng hợp – Chi phí/Tiềm năng:
 • Tổng hợp – Số KH mua:
 • Tổng hợp – Chi phí/ KH mua:
 • Tổng hợp – Doanh thu:
 • Tổng hợp – Doanh thu/ Đơn hàng:
 • Tổng hợp – Thanh toán:
 • Tổng hợp – Tỷ suất thu hồi vốn ( ROI):
 • Tổng hợp – Tỷ lệ chuyển đổi:
 • Khách hàng mới – Tiềm năng mới:
 • Khách hàng mới – Đã liên hệ:
 • Khách hàng mới- KH mới:
 • Khách hàng mới – Tỷ lệ chuyển đổi
 • Khách hàng mới – Doanh thu
 • Khách hàng mới – Thanh toán:
 • Khách hàng mới – Số sản phẩm:
 • Khách hàng cũ – Quan tâm:
 • Khách hàng cũ – Đã liên hệ:
 • Khách hàng cũ – Chốt đơn:
 • Khách hàng cũ – Tỷ lệ chuyển đổi:
 • Khách hàng cũ – Doanh thu:
 • Khách hàng cũ – Thanh toán:
 • Khách hàng cũ – Số sản phẩm:

Để xuất báo cáo, người dùng làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Vào chức năng báo cáo Push Sale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Bước 2:   +Chọn Báo cáo Theo chiến dịch và nhân viên hay Theo nhân viên

+ Chiến dịch: Có thể chọn Chiến dịch hoặc không

+ Thời gian: Bắt buộc chọn

 • Bước 3: Chọn định dạng báo cáo cần xuất

Báo cáo sẽ được xuất ra theo đúng định dạng đã chọn