Báo cáo tổng hợp bán hàng theo mặt hàng có ý nghĩa: giúp người quản trị biết được số lượng sản phẩm của từng nhân viên bán được trong khoảng thời gian tìm kiếm

Ý nghĩa các tiêu chí: (Tính hợp đồng ở trạng thái tính toán công nợ)

  • Phòng ban: Phòng ban của chủ sở hữu hợp đồng
  • NVKD: Chủ sở hữu hợp đồng
  • Hàng hóa : Tên sản phẩm
  • Đơn vị chính: Đơn vị sản phẩm
  • Số lượng: Tổng số lượng của sản phẩm tương ứng của CSH
  • Loại hợp đồng: Loại hợp đồng

Để xuất báo cáo, người dùng làm theo các bước sau:

  • Bước 1: Chọn chức năng Tổng hợp báo cáo theo mặt hàng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Bước 2: Nhập chọn các nội dung theo form ( Thời gian là trường bắt buộc phải nhập) rồi chọn định dạng báo cáo cần xuất

 

 

 

 

 

 

Báo cáo xuất ra có định dạng như đã chọn