Báo cáo tổng hợp doanh số theo nhân viên là báo cáo tính tổng số doanh thu, nợ đầu, nợ cuối, hoa hồng, giá trị hàng trả lại, giá trị tiền đã xác nhận thanh toán của những hợp đồng đang ở trạng thái có tính toán công nợ của mỗi nhân viên.

Bước 1: Vào module Tổng hợp doanh số theo nhân viên

Bước 2: Chọn các tiêu chí xuất báo cáo. Tại đây có các tiêu chí xuất báo cáo:

 • Phòng ban
 • Nhân viên
 • Khoảng thời gian
 • Loại hợp đồng
 • Trạng thái hợp đồng
 • Trạng thái user

Bước 3: Nhấn chọn định dạng xuất báo cáo

Báo cáo xuất ra có định dạng pdf như sau:

 • Nợ đầu: Là tổng số nợ của những hợp đồng ở trạng thái có tính toán công nợ tính từ thời gian ngày bắt đầu xuất báo cáo trở về trước.
 • Trả lại:  Là tổng giá trị hàng trả lại tính trong thời gian xuất báo cáo.
 • Doanh thu: Bằng tổng giá trị của những hợp đồng có tính toán công nợ trừ đi giá trị hàng trả lại trong khoảng thời gian xuất báo cáo và cộng với tiền hoa hồng của nhân viên trong mỗi hợp đồng.
 • Thanh toán: Tổng giá trị tiền thanh toán của các hợp đồng ở trạng thái đã xác nhận tính trong khoảng thời  gian xuất báo cáo.
 • Nợ cuối: Tổng giá trị nợ chưa trả của những hợp đồng có tính toán công nợ, đã trừ đi giá trị hàng trả lại (tính  theo trừ nợ) và trừ đi số tiền thanh toán đã xác nhận.

* Chú ý: Xuất báo cáo dạng biểu đồ sẽ cho người dùng cái nhìn tổng quát hơn về tổng số doanh thu của nhân viên trong thời gian xuất báo cáo.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.