Mỗi khách hàng khi thêm mới vào hệ thống phần mềm của CRMVIET có thể được phân loại vào nhiều nhóm loại khách hàng khác nhau, để đánh giá xem khách hàng thuộc nhóm loại khách hàng nào mang về doanh thu cho công ty nhiều hơn thì người dùng có thể xuất báo cáo tổng hơp doanh thu theo loại khách hàng.

Cách xuất báo cáo:

Bước 1: Báo cáo -> Báo cáo bán hàng -> Báo cáo tổng hợp doanh thu theo loại khách hàng

Bước 2: Chọn loại khách hàng  và nhập khoảng thời gian cần xuất báo cáo

Bước 3: Chọn định dạng báo mẫu báo cáo muốn xuất

Mẫu báo cáo “Xuất pdf” sau khi xuất ra sẽ có định dạng như sau:

  •  Số lượng khách hàng : Là tổng số lượng khách hàng thuộc nhóm khách hàng đó trong khoảng thời gian xuất báo cáo.
  • Số lượng hợp đồng : Là tổng số lượng hợp đồng của những khách hàng thuộc nhóm khách hàng đó trong khoảng thời gian xuất báo cáo.
  • Trả lại : Tổng giá trị hàng hóa bị trả lại của những khách hàng thuộc nhóm khách hàng đó, tính trong thời điểm xuất báo cáo.
  • Doanh thu : Bằng tổng giá trị các hợp đồng có tính toán công nợ trừ đi tổng giá hàng hóa bị trả lại tính trong khoảng thời gian xuất báo cáo

*Lưu ý:  Xuất ra báo cáo chỉ xuất trên các hợp đồng có tính toán công nợ

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.