Báo cáo tổng hợp doanh thu theo mặt hàng là báo cáo tính tổng hợp doanh thu của từng loại hàng hóa trong hợp đồng bán ra có chứa hàng hóa.

Các bước thực hiện để xuất báo cáo:

Bước 1: Báo cáo -> Báo cáo bán hàng ->Báo cáo tổng hợp doanh thu theo mặt hàng

Bước 2: Chọn loại hàng hóa và nhập khoảng thời gian cần xuất báo cáo

Bước 3: Chọn định dạng báo mẫu báo cáo muốn xuất

Mẫu báo cáo “Xuất pdf” sau khi xuất ra sẽ có định dạng như sau:

Cột Doanh số =  Đơn giá xuất của hàng  hóa  *  Số lượng hàng hóa đã bán ra

*Lưu ý:  Xuất ra báo cáo chỉ xuất trên các hợp đồng có tính toán công nợ