Báo cáo tổng hợp theo dự án thể hiện % hoàn thành công việc, Chậm/ Tổng ( công việc)

Ý nghĩa các tiêu chí:

 • Mã dự án: Mã dự án
 • Tên dự án: Tên dự án
 • Chủ dự án: Tên tài khoản của chủ dự án
 • Loại dự án: Loại dự án
 • Ngày tạo: Ngày tạo dự án
 • Ngày bắt đầu: Ngày bắt đầu dự án
 • Ngày kết thúc: Ngày kết thúc dự án
 • Hoàn thành %:  % hoàn thành dự án
 • Chậm / Tổng ( Công việc): Số công việc giải quyết chậm/ Tổng số công việc
 • Địa chỉ: Địa chỉ dự án
 • Mô tả: Mô tả của dự án

Các bước thực hiện xuất báo cáo như sau:

Bước 1: Báo cáo > Công việc > Tổng hợp  dự án

Bước 2: Tại giao diện chính người dùng có thể chọn trạng thái dự án, tại trường thời gian người dùng bắt buộc phải chọn(vì đây là trường bắt buộc)

 Bước 3: Người dùng chọn định dạng xuất báo cáo mong muốn.

Báo cáo được xuất ra theo đúng dạng người dùng muốn xuất ra.