Báo cáo xuất nhập tồn là báo cáo tổng hợp số lượng hàng hóa tồn kho, tổng số lượng hàng hóa nhập, xuất theo thời gian nhập, xuất hàng hóa.

Số lượng hàng hóa trong báo cáo được tính theo ngày nhập, xuất hàng hóa chứ không phải là ngày tạo phiếu nhập, phiếu xuất hàng hóa.

Ví dụ: Hàng hóa 1 được nhập số lượng 5 vào kho 1. Ngày tạo phiếu nhập là ngày 01/01/2018 nhưng ngày nhập hàng là ngày 02/01/2018, thì khi người dùng xuất báo cáo trong ngày 01/01/2018 => số lượng hàng hóa 1 trong kho =0, nếu xuất báo cáo trong ngày 01/01/2018 đến 02/01/2018 => số lượng hàng hóa 1 trong kho =5.

Ý nghĩa các chỉ số:

 • Mã hàng: Mã sản phẩm
 • Serial: Serial của sản phẩm
 • Tên hàng: Tên sản phẩm
 • Đơn vị:Đơn vị của sản phẩm
 • Tồn đầu kỳ: Số lượng tồn của hàng hóa trước thời gian tìm kiếm
 • Nhập: Tổng số lượng hàng nhập trong thời gian tìm kiếm
 • Xuất: Tổng số lượng hàng xuất trong thời gian tìm kiếm
 • Tồn cuối kỳ: Tồn đầu kỳ + Nhập – Xuất

Các bước thực hiện xuất báo cáo như sau:

 • Bước 1: Vào chức năng tổng hợp xuất nhập tồn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  Bước 2: Tại giao diện chính người dùng có thể điền và chọn tất cả các trường hoặc chỉ chọn trường bắt buộc là Thời gian

 • Bước 3: Người dùng chọn định dạng xuất báo cáo mong muốn.

Báo cáo được xuất ra theo đúng dạng người dùng muốn xuất ra.