Báo cáo trên app: Đó là module tổng hợp một số báo cáo mà người dùng hay sử dụng trên web như : Báo cáo doanh thu nhân viên, KPI tổng hợp, tổng hợp công việc, biểu đồ tăng trưởng , biểu đồ doanh thu công ty, doanh thu nhân viên.

  • Báo cáo doanh thu nhân viên : Là báo cáo tổng hợp doanh thu, thanh toán, công nợ theo từng nhân viên theo từng khoảng thời gian mà người dùng thiết lập để xem báo cáo.
  • Báo cáo KPI tổng hợp : Tổng hợp từng số lượng báo giá, cơ hội, đơn hàng, giao dịch, hợp đồng theo từng nhân viên trong khoảng thời gian xuất báo cáo.
  • Báo cáo tổng hợp công việc: Tổng hợp số lượng các giao dịch mà mỗi nhân viên phải phụ trách theo từng loại giao dịch.
  • Biểu đồ tăng trưởng : Thể hiện số lượng khách hàng mới và số lượng khách hàng có kí hợp đồng trong khoảng thời gian đó.
  • Biểu đồ doanh thu : Tính tổng doanh thu cho toàn bộ công ty hoặc theo từng nhân viên theo từng khoảng thời gian tính từ ngày hiện tại xuất báo cáo.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.