Biểu đồ phát triển khách hàng : Là cách thể hiện tổng quát về sự phát triển của khách hàng trong khoảng thời gian mà khách hàng xuất báo cáo, biểu đồ thể hiện có bao nhiêu khách hàng được thêm mới trên hệ thống mà thỏa mãn điều kiện mà người dùng thiết lập xuất báo cáo.

Người dùng có thể lựa chọn xuất báo cáo theo tháng hoặc theo năm, bằng cách lựa chọn trong list thời gian, xuất tất cả khách hàng của cả công ty hay theo từng phòng ban, từng nhân viên hoặc theo trạng thái đã có hợp đồng hay chưa có của khách hàng bằng cách thiết lập trong điều kiện xuất báo cáo.

Cách xuất báo cáo:

Bước 1: Báo cáo -> Báo cáo khách hàng -> Biểu đồ phát triển khách hàng

Bước 2:  Chọn thời gian,  Chọn phòng ban (nếu cần) , Chọn nhân viên (nếu cần),  Chọn trạng thái hợp đồng (nếu cần), Nhập khoảng thời gian

Bước 3: Chọn hình thức xuất báo cáo

Mẫu báo cáo “Xuất pdf” sau khi xuất ra sẽ có định dạng như sau:

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.