Biểu đồ thanh toán công ty: Là biểu đồ tính tổng giá trị các thanh toán của tất cả các nhân viên trong công ty trong từng ngày cụ thể. Giá trị của thanh toán trong từng ngày được cập nhật theo ngày thanh toán mà người dùng lựa chọn đặt trong trường “Ngày thanh toán” khi thêm mới phiếu thanh toán của từng hợp đồng.

Người dùng có thể thiết lập khoảng thời gian xuất biểu đồ bằng cách chọn khoảng thời gian trong list thời gian. Và nếu muốn tải biểu đồ về thì nhấn vào biểu tượng  Sau đó chọn dạng file tải về.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.