Trước khi tạo các thao tác để kết quả giao dịch có thể hiện thị theo catalog, người dùng cần thiết lập các module theo bài Catalog

Trạng Thái khách hàng

Catalog sau khi được bật và thiết lập xong, trạng thái Khách hàng sẽ được hiển thị tại màn danh mục chính và trong chi tiết khách hàng tùy theo người dùng thiết lập nội dung

 

 

Kết quả giao dịch

  • Người Dùng set cả hai hành động cả Tỷ lệ thành công cơ hội và Trạng thái Khách hàng

Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Kinh doanh -> Cơ hội

 

Bước 2. Tại màn danh mục Cơ hội, người dùng thêm mới Cơ hội thành công

 

 

Bước 3 : Tại cơ hội vừa thêm thành công người dùng Chọn Giao dịch và nhấn Thêm mới

 

Bước 4: Tại màn hình Thêm mới giao dịch, Người dùng điền thông tin giao dịch sau đó nhấn Lưu

  • Lưu ý : Cần điền đủ các trường có dấu sao đỏ, trong đó, người dùng phải chọn Trạng thái là Đã hoàn thành sau đó mới có thể chọn Kết quả
  • Trường Kết quả ở đây tương ứng với giá trị Kết quả mà người dùng đã tạo ở phần Thiết lập

 

Sau khi người dùng Thêm mới thành công giao dịch và có thông báo thêm thành công, Cơ hội người dùng vừa thêm sẽ tự động nhảy theo tỷ lệ % đã thiết đặt và Khách hàng cũng sẽ được chuyển trạng thái

Ví dụ:  Người dừng thiết đặt Giao dịch có Kết quả Đã gặp mặt sẽ có tỷ lệ % thành công là 30 và Trạng thái Khách hàng chuyển về trạng thái 1 . Người dùng vào các màn Cơ hội và Khách hàng, nhấn chi tiết xem Cơ hội và Khách hàng tương ứng để kiểm tra

  • Người Dùng chỉ set hành động Trạng thái khách hàng

Nếu người dùng chỉ set hành động Trạng thái khách hàng mà không set Tỷ lệ % cơ hội. Thì người dùng sẽ không cần phải tạo cơ hội, mà chỉ cần tạo Giao dịch ngay trong module Giao dịch

Chi tiết Tạo mới Giao dịch có ở Thêm mới Giao dịch 

Sau đó người dùng có thể vào chi tiết Khách hàng của giao dịch vừa thêm để kiểm tra Trạng thái của Khách hàng, cũng như ở màn hình chính Khách hàng người dùng có thể nhấn vào trạng thái đã set để xem Khách hàng của mình đã nhảy vào trạng thái mong muốn hay chưa

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.