Trước khi để hiện thị trạng thái theo catalog, người dùng cần thiết lập các module theo Catalog

1. Trạng Thái khách hàng

Catalog sau khi được kích hoạt và thiết lập xong, trạng thái Khách hàng sẽ được hiển thị tại màn danh mục chính và trong chi tiết khách hàng tùy theo người dùng thiết lập

– Tại thanh menu chính người dùng chọn module Khách hàng > Khách hàng

  • Màn hình danh sách khách hàng:

  • Màn hình chi tiết khách hàng:

2. Kết quả giao dịch

2.1. Chỉ set kết quả giao dịch (không set hành động)

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Kinh doanh > Giao dịch với khách hàng

– Bước 2: Tại màn hình danh sách giao dịch > Thêm mới

– Bước 3: Nhập thông tin giao dịch > Lưu

Lưu ý: 

  • Trường Kết quả ở đây tương ứng với giá trị Kết quả mà người dùng đã tạo ở phần Thiết lập catalog
  • Để chọn được kết quả, người dùng phải chọn Trạng thái là Đã hoàn thành sau đó mới có thể chọn Kết quả

Ngoài ra, cách khác để cập nhật kết quả cho một hoặc nhiều giao dịch, người dùng thao tác như sau: Tại màn hình danh sách giao dịch > tích chọn các giao dịch cần cập nhật > Chuyển trạng thái > chọn Kết quả > Lưu

2.2. Set cả 2 hành động Tỷ lệ thành công cơ hội và Trạng thái khách hàng

Khi set 2 hành động Tỷ lệ thành công cơ hội và Trạng thái Khách hàng này, Khách hàng sẽ tự động cập nhật % tỷ lệ cơ hội thành công và cập nhật trạng thái khách hàng.

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Kinh doanh > Cơ hội

– Bước 2: Tại màn hình danh sách Cơ hội >  Thêm mới để thêm mới Cơ hội thành công

– Bước 3: Chọn Khách hàng tương ứng cho cơ hội và nhập các thông tin > Lưu

– Bước 4: Tại cơ hội vừa thêm thành công > Chọn Giao dịch > Thêm mới

– Bước 5: Tại màn hình Thêm mới giao dịch, người dùng nhập các thông tin để thêm mới giao dịch như mục 2.1

  • Sau khi người dùng Thêm mới thành công giao dịch và có thông báo thêm thành công, Cơ hội người dùng vừa thêm sẽ tự động nhảy theo tỷ lệ % đã thiết đặt > Khách hàng cũng sẽ được chuyển trạng thái tương ứng
  • Ví dụ:  Người dừng thiết đặt Giao dịch có Kết quả Đã gặp mặt sẽ có tỷ lệ % cơ hội thành công là 30 và Trạng thái Khách hàng chuyển về trạng thái 1. Người dùng vào các màn hình Cơ hội và Khách hàng, nhấn chi tiết xem Cơ hội và Khách hàng tương ứng để kiểm tra

2.3. Người Dùng chỉ set hành động Trạng thái khách hàng

Nếu người dùng chỉ set hành động Trạng thái khách hàng mà không set Tỷ lệ % cơ hội. Thì người dùng sẽ không cần phải tạo cơ hội, mà chỉ cần tạo Giao dịch ngay trong module Giao dịch

Chi tiết Thêm mới Giao dịch tại mục 2.1 hoặc Thêm mới Giao dịch 

Sau đó người dùng có thể vào chi tiết Khách hàng của giao dịch vừa thêm để kiểm tra Trạng thái của Khách hàng, cũng như ở màn hình chính Khách hàng người dùng có thể nhấn vào trạng thái đã set để xem Khách hàng của mình đã nhảy vào trạng thái mong muốn hay chưa.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.