• Bước 1: Người dùng Vào Admin -> Cài đặt Email

  • Bước 2: Click vào Thêm mới và nhập các thông tin liên quan:

– Chọn loại email như thiết lập

– Email: Nhập tên email

– Tên đăng nhập: Nhập tên email

– Mật khẩu: Nhập mật khẩu app ứng dụng của email ( Đối với trường hợp loại email không lấy được mật khẩu ứng dụng: cần điền đúng mật khẩu email và cho phép truy cập ứng dụng kém an toàn ).

  • Bước 3: Click Thêm mới