Cảnh báo hết hạn hợp đồng giúp cho người dùng kiểm soát được hợp đồng nào sắp hết hạn để gửi email, chăm sóc khách hàng. Người dùng sẽ phải thiết lập số ngày cảnh báo nhắc hết hạn hợp đồng ở tham số hệ thống . Người dùng có thể cài đặt mặc định mọi hợp đồng đều cảnh báo hết hạn hợp đồng hoặc chủ động chọn hợp đồng cảnh báo nhắc hết hạn

  • Cài đặt mặc định mọi hợp đồng đều cảnh báo hết hạn hợp đồng

Cài đăt  – Thiết lập quy trình – Tích cảnh báo hết hạn hợp đồng. Khi thêm mới hợp đồng, hợp đồng sẽ được tích sẵn cảnh báo hết hạn

  • Chủ động chọn hợp đồng cảnh báo nhắc hết hạn

Khi thêm mới hợp đồng, hợp đồng nào muốn nhắc cảnh báo hết hạn thì tích  cảnh báo hết hạn, hợp đồng không muốn nhắc cảnh báo hết hạn thì bỏ tích tại ô cảnh báo hết hạn.

  • Hiển thị cảnh báo hết hạn hợp đồng

Trang chủ  – Màn hình công nợ hiển thị, hợp đồng sắp hết hạn

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.