Cập nhật hệ thống : Là chức năng giúp khách hàng cập nhật lại toàn bộ dữ liệu trên phần mềm trước khi sửa lỗi hệ thống, hay sau khi update lại phần mềm.

Bước 1: Nhấn vào  -> Nhấn chọn câp nhật hệ thống


Bước 2:Nhấn vào nút cập nhật.

 

Chú ý: Trước khi thực hiện cập nhật hệ thống, người dùng nên sao lưu dữ liệu lại để nếu thực hiện không đúng thì vẫn có thể lấy lại được dữ liệu cũ.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.