Cuối năm, công ty có chương trình giảm giá sản phẩm cho khách hàng, có hàng nghìn khách hàng, gửi email thường google giới hạn số lượng gửi. Chính vì vậy mailchimp sẽ giúp khách hàng giải quyết khó khăn này.

  • Thêm mới chiến dịch gửi mailchimp

Marketing – Chiến dịch gửi mailchimp – Thêm mới – Chọn danh sách người nhận ( Danh sách mailchimp ), điền các trường khác, from email sẽ lấy ra mail khi tạo list danh sách mailchimp tương ứng với danh sách mailchimp chọn, chọn mẫu mail , hoặc điền nội dung email – Gửi

Khi nhấn vào chi tiết chiến dịch gửi emailchimp, người dùng sẽ biết được số lượng email đã gửi, email mở, email clicks, email Unsubscribed.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.