Chuyển chủ sở hữu nhà cung cấp là tính năng cho phép người dùng chuyển nhà cung cấp và các thông tin liên quan tới nhà cung cấp đó cho một nhân viên khác quản lý, khi mà nhân viên trước đó vì một lý do nào đó mà không thể tiếp tục quản lý nhà cung cấp đó nữa.

Bước 1: Vào module Nhà cung cấp

Bước 2: Tích chọn các ô tương ứng với nhà cung cấp muốn chuyển chủ sở hữu

Bước 3: Nhấn chọn Chuyển chủ sở hữu

Bước 4: Chọn các thông tin liên quan

  • Chọn nhân viên muốn chuyển chủ sở hữu

  • Chọn điều kiện đi kèm:

– Chuyển giao dịch (chưa thực hiện, đang thực hiện): Tức là, những giao dịch ở trạng thái Chưa thực hiện và Đang thực hiện có liên quan đến nhà cung cấp này sẽ được giao cho nhân viên đó.

– Chia sẻ toàn bộ giao dịch cũ: Tức là, những giao dịch trước đây của nhà cung cấp này sẽ được chuyển giao cho nhân viên đó quản lý.

– Chia sẻ toàn bộ hợp đồng mua vào cũ: Tức là, những hợp đồng mua vào trước đây với nhà cung cấp này sẽ được chuyển giao cho nhân viên đó quản lý.

Bước 5: Nhấn nút Cập nhật

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.