Chuyển khoản: Là cách người dùng lưu lại chứng từ chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cho khách hàng , nhà cung cấp, nhân viên hoặc đối tượng khác số tiền chi phí cần bỏ ra để chi phí cho công việc liên quan đến khách hàng, NCC, nhân viên hoặc các đối tượng khác đó.

  • Thêm mới chuyển khoản:

Quỹ -> Thu/chi ngân hàng -> Nhấn vào nút “Chuyển khoản” -> Nhập thông tin bắt buộc “Số tiền” -> Chọn đối tượng chuyển cho -> Chọn người nhận -> Chọn người phụ trách -> Chọn tài khoản chuyển -> Nhấn nút “Lưu”.

Khi vừa thêm mới xong thì trạng thái của chuyển khoản là “Chưa xác nhận”, khi đó tiền trong tài khoản chưa bị chuyển đi, để xác nhận đã chuyển khoản người dùng vào chi tiết phiếu chuyển khoản và nhấn nút “Xác nhận”. Và nếu muốn hủy phiếu chứng từ chuyển khoản đó thì người dùng nhấn nút “Hủy”.

  • Sửa chứng từ chuyển khoản:

Quỹ ->  Nhấn vào hành động Sửa của loại chứng từ “Chuyển khoản” -> Nhập lại những thông tin được phép sửa -> Nhấn nút Cập nhật

  • Cách thay đổi trạng thái  chuyển khoản:

Quỹ -> Nhấn vào hành động Sửa của loại chứng từ “Chuyển khoản”  -> Nhấn nút Xác nhận  hoặc Hủy

  • Cách xóa chứng từ chuyển khoản:

Quỹ -> Nhấn vào hành động Sửa của loại chứng từ “Chuyển khoản” -> Nhấn nút Xóa-> Nhấn nút “Xóa”/”Không” để xác nhận có xóa hay không xóa chứng từ này.

  • Cách in chứng từ chuyển khoản

Quỹ -> Nhấn vào hành động In của loại chứng từ “Chuyển khoản”.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.