Thực tế, nhiều khách hàng cùng thuộc một nhóm khách hàng, việc thêm nhóm khách hàng, bỏ nhóm khách hàng, chuyển nhóm khách hàng cho từng khách hàng rất mất thời gian, các thao tác lặp đi lặp lại nhiều lần gây nhàm chán. Tính năng Chuyển nhóm khách hàng sẽ khắc phục được tình trạng này.

Để có các nhóm khách hàng, người dùng cần tạo Nhóm khách hàng theo hướng dẫn tại đây: https://kb.crmviet.vn/loai-khach-hang/

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Khách hàng > Khách hàng

– Bước 2: Tại màn hình danh sách khách hàng > Tích chọn khách hàng cần chuyển nhóm > chọn biểu tượng (…) > Chuyển nhóm khách hàng

– Bước 3: Tại mục Tùy chọn, có thể chọn Chuyển nhóm, Thêm nhóm hoặc Bỏ nhóm. Trong đó:

– Chuyển nhóm: Do những lý do khách quan mà một nhóm khách hàng bị phân nhầm sang nhóm khách hàng khác. Ví dụ: Khách hàng 1 và Khách hàng 2 cùng thuộc nhóm Miền Bắc, nhưng bị chuyển nhầm sang nhóm Miền Nam. Để chỉnh sửa lại cho đúng nhóm khách hàng của nhóm khách hàng này, người dùng chọn Chuyển nhóm và tích chọn ô tương ứng với nhóm khách hàng muốn chuyển đến

– Thêm nhóm: Do những lý do khách quan mà một nhóm khách hàng bị phân thiếu nhóm. Ví dụ: Khách hàng 1 và Khách hàng 2 cùng thuộc nhóm Miền Bắc, nhưng Khách hàng 1 thuộc độ tuổi từ 20-30 tuổi. Để chỉnh sửa lại cho đúng nhóm khách hàng của nhóm khách hàng này, người dùng chọn Thêm nhóm và tích chọn ô tương ứng với nhóm khách hàng muốn chuyển đến

– Bỏ nhóm: Do những lý do khách quan mà một nhóm khách hàng bị phân sai nhóm. Ví dụ: Khách hàng 1 và Khách hàng 2 cùng thuộc nhóm Miền Bắc và Miền Nam, nhưng Khách hàng 1 chỉ thuộc nhóm Miền Bắc. Để chỉnh sửa lại cho đúng nhóm khách hàng của nhóm khách hàng này, người dùng chọn Bỏ nhóm và tích chọn ô tương ứng với nhóm khách hàng muốn bỏ

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong form hoặc gọi 02473004666 để được hỗ trợ.