Mỗi phiếu thu có 3 trạng thái là Đã xác nhận, Chưa xác nhận, Hủy. Trạng thái Chưa xác nhận tức là phiếu thu đó chưa được xác nhận và tổng tiền phiếu thu đó chưa được cộng vào sổ quỹ trong phiếu thu đó. Trạng thái Đã xác nhận tức là phiếu thu đó đã được xác nhận và tổng tiền phiếu thu đó sẽ được cộng vào sổ quỹ trong phiếu thu đó. Trạng tháu Hủy tức là phiếu thu đó được hủy.

Để chuyển trạng thái phiếu thu, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Vào module Kế toán -> chọn Phiếu thu

Bước 2: Click vào các ô tích tại các phiếu chi muốn chuyển

Bước 3: Click vào button Chuyển trạng thái

Bước 4: Click vào trạng thái muốn chuyển.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.