Khi khách hàng làm hợp đồng, có nhiều khách hàng chưa thanh toán hết tiền, tính năng nhắc công nợ khách hàng ở ngoài màn hình dashboard giúp nhân viên biết được nhanh những hợp đồng đang còn nợ.


Trong đó:
– Nợ: Là tổng tiền nợ của khách hàng trong hợp đồng bán ra
– Giá trị HĐ: Tổng giá trị các hợp đồng trong hợp đồng bán ra

Lưu ý: Để hiển thị công nợ ngoài màn hình dashboard, hợp đồng cần ở trạng thái có tính toán công nợ.

Ví dụ: Khách hàng A, có mã hợp đồng là HD1, với tổng giá trị hợp đồng là 50 triệu đồng, tuy nhiên khách hàng chưa thanh toán. Tính năng nhắc công nợ sẽ hiển thị ở công nợ ngoài màn hình dashboard, và sẽ hiển thị cho tới khi khách hàng thanh toán hết tiền trong hợp đồng.

Thao tác để hiển thị công nợ ngoài màn hình dashboard như sau:

Bước 1: Thêm mới hợp đồng và khách hàng chưa thanh toán:


Bước 2: Quay lại màn hình trang chủ, công nợ khách hàng hiển thị:


Bước 3: Bấm vào Công nợ, màn hình chi tiết công nợ khách hàng hiển thị. Tại đây sẽ hiển thị tất cả những khách hàng đang nợ với số hợp đồng và số tiền hiện tại khách hàng đang nợ.

Để hợp đồng hết nợ, khách hàng cần thanh toán hết số tiền trong hợp đồng.

Lưu ý: Đối với cách hợp đồng có thanh toán > giá trị hợp đồng, thì sẽ gây ra chênh lệch số nợ trong danh sách hợp đồng và màn hình dashboard