Convert sang báo giá của đơn hàng

Bước 1: Người dùng vào module đơn hàng -> kích thông tin chi tiết đơn hàng -> tại nút  chọn convert báo giá. Hình 1

Hình 1

Bước 2: Người dùng điền thông tin muốn thêm khi chuyển từ đơn hàng sang báo giá -> lưu. Hình 2

Hình 2

In đơn hàng

Sau khi thêm mới đơn hàng, người dùng muốn in đơn hàng đó ra để gửi cho khách hàng, người dùng sẽ sử dụng chức năng in đơn hàng trên phần mềm.

Bước 1: Người dùng click thông tin chi tiết đơn hàng -> click  -> in. Hình 3

Hình 3

Bước 2: Chọn mẫu đơn hàng -> Chọn

Hình 4

Bước 4: Click nút in để in đơn hàng

Hình 5

Sao chép đơn hàng

Đối với những đơn hàng giống hoặc gần giống với những đơn hàng đã có trên phần mềm, tính năng sao chép đơn hàng cho phép người dùng tạo ra nhanh một đơn hàng mới giống đơn hàng đã có, giúp tiết kiệm thời gian và công sức.

Người dùng có thể sửa, xóa, thêm thông tin khách hàng và thông tin hàng hóa ở đơn hàng sao chép.

Bước 1: Người dùng kích thông tin chi tiết đơn hàng muốn sao chép hoặc tại trang sau khi thêm mới xong ->  -> Sao chép -> Màn hình hiển thị danh sach -> Điền thông tin hợp lệ -> Lưu

Lưu ý là mã đơn hàng phải khác nhau

Hình 6