Điểm thưởng trong hợp đồng được dùng khi khách hàng có ký kết hợp đồng và quy đổi điểm thưởng ra tiền mặt để giảm trừ tiền cho khách hàng khi mua hàng. Người dùng cần thiết lập tham số điểm thưởng ở trong danh mục – Tham số điểm thưởng.

Khi khách hàng thỏa mãn các tiêu chí đã thiết lập trong tham số điểm thưởng, khi mua hàng lần tiếp theo sẽ được quy đổi ra tiền mặt để giảm trừ số tiền cần phải thanh toán

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.