Giá nhập là giá của hàng hóa nhập từ nhà cung cấp

Tùy theo quy trình kinh doanh của mỗi công ty, giá nhập có thể được tính trong lãi lỗ hợp đồng. Khi tích chọn giá nhập trong thiết lập quy trình thì lãi lỗ hợp đồng sẽ tính theo công thức với giá nhập

Khi thêm mới một hàng hóa, người dùng điền giá nhập của hàng hóa vào ô giá nhập và điền các thông tin về hàng hóa -> Chọn Lưu

Thêm giá nhập

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.