Giá theo phân cấp khách hàng: Khách hàng với các cấp bậc khác nhau khi mua hàng được hưởng ưu đãi, chiết khấu của phân cấp đã thiết lập

Khi thiết lập phân cấp khách hàng:

Mở rộng  – Danh mục – Phân cấp khách hàng – Tich để sửa loại phân cấp theo doanh thu hoặc thanh toán – Cập nhật – Chọn Thêm mới để thêm mới cấp độ và mức chiết khấu

Thêm giá theo phân cấp khách hàng

Nếu bật trạng thái tự động: On khi thêm mới một hàng hóa vào phần mềm, hệ thống sẽ tự động thay đổi số tiền được chiết khấu theo từng cấp bậc khách hàng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.