Giá trị mua vào trong chi tiết hợp đồng là tổng giá trị hợp đồng mua vào trong tab nhà cung cấp. Giá trị mua vào được dùng để tính lãi lỗ trong hợp đồng.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.