Giá vốn trong hợp đồng là tổng số tiền bỏ ra để mua hàng hóa của các nhà cung cấp. Khi vào trong chi tiết hợp đồng, người dùng sẽ thấy được giá vốn bỏ ra trong hợp đồng đó. Giá vốn trong hợp đồng dùng để tính lãi lỗ trong hợp đồng

  • Phương thức tính giá vốn trong hàng hóa

Để thiết lập phương thức tính giá vốn trong hàng hóa người dùng thao tác như sau:

Cài đặt  – Thiết lập quy trình – Sửa quy trình  – Chọn phương thức tính giá vốn hàng hóa theo phiếu nhập hoặc chu kỳ  – Nhấn lưu

+ Tính theo phiếu nhập:

Tạo phiếu nhập: Kho hàng – Phiếu nhập – Thêm mới – Chọn nhà cung cấp, chọn hàng hóa nhập vào kho, điền giá nhập, trạng thái xác nhận – Lưu

Giá vốn của hàng hóa = Giá nhập của hàng hóa trong phiếu nhập. Nếu tạo nhiều phiếu nhập cho cùng một hàng hóa thì giá vốn của hàng hóa = Giá nhập của hàng hóa của phiếu nhập cuối cùng

+ Tính theo chu kỳ:

Để tính theo chu kỳ của các phiếu nhập trong 1 khoảng thời gian: Kho hàng – Hàng hóa – Tính giá vốn – Từ ngày – Tới ngày – Tính giá vốn.

Ví dụ: Từ ngày 1/12/2017 đến 20/12/2017, công ty có nhập 1 hàng hóa 2 lần. Lần 1, nhập số lượng 10 hàng hóa với giá nhập hàng hóa là 1 triệu/ 1 hàng hóa. Lần 2, nhập số lượng hàng hóa là 20 với giá nhập hàng hóa là 900.000VNĐ/ 1 hàng hóa.  Nếu tính theo chu kỳ từ 1/12/2017 đến 20/12/2017 thì giá vốn = 933.333VNĐ

Giá vốn = ( số lượng lần 1 x giá nhập lần 1  +  số lượng lần 2 x giá nhập lần 2 ) / ( số lượng lần 1 + số lượng lần 2)

  • Giá vốn tính lãi lỗ của hợp đồng

Để thiết lập giá vốn tính lãi lỗ của hợp đồng, người dùng thao tác như sau:

Cài đặt  – Thiết lập quy trình – Sửa quy trình  – Chọn giá vốn hàng hóa hoặc giá nhập hàng hóa – Nhấn lưu

+ Tính theo giá vốn hàng hóa: Giá vốn hàng hòa được tính  phiếu nhập hoặc chu kỳ

+ Tính theo giá nhập hàng hóa:  Giá nhập khi tạo hàng hóa

Tạo hàng hóa: Kho hàng – Hàng hóa – Thêm mới – Điền giá nhập hàng hóa – Lưu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.