Mục đích sử dụng giá vốn của hàng hóa để tính lãi lỗ trong hợp đồng. Khi vào trong chi tiết hàng hóa, người dùng sẽ thấy giá vốn của hàng hóa đó. Giá vốn là tổng số tiền bỏ ra để mua hàng hóa của nhà cung cấp.

I. Phương thức tính giá vốn hàng hóa:

Tùy theo nhu cầu sử dụng, người dùng có thể tùy chỉnh phương thức tính giá vốn hàng hóa theo Phiếu nhập hoặc theo Chu kỳ được thiết lập trong phần Cài đặt Quy trình

 

1. Giá vốn tính theo phiếu nhập:

Giá vốn của hàng hóa = Giá nhập của hàng hóa trong phiếu nhập. Nếu tạo nhiều phiếu nhập cho cùng một hàng hóa, giá vốn của hàng hóa = Giá nhập hàng hóa của phiếu nhập cuối cùng.

2. Giá vốn tính theo chu kỳ:

Để tính giá vốn hàng hóa theo chu kỳ, đầu tiên người dùng cần thiết lập tính giá vốn trong module sản phẩm. Người dùng thao tác như sau:

Bước 1: Trên thanh menu, người dùng vào mudule Sản phẩm => Sản phẩm => Chọn ba chấm (…)

Bước 2: Click Tính giá vốn:

Bước 3: Tùy chọn ngày tính giá vốn: Ngày bắt đầu, tới ngày => Click Tính giá vốn để lưu lại thông tin vừa thiết lập:

=> Công thức tính: Giá vốn của hàng hóa = [(Số lượng nhập lần 1 x Giá nhập lần 1) + (Số lượng nhập lần 2 x Giá nhập lần 2)] / (Số lượng nhập lần 1 + Số lượng nhập lần 2)

II. Giá vốn tính lãi lỗ của hợp đồng

Để thiết lập giá vốn tính lãi lỗ của hợp đồng, người dùng thiết lập trong Quy trình:

Click chọn sửa quy trình chính => Chọn giá vốn hàng hóa hoặc giá nhập hàng hóa => Nhấn “Cập nhật” để lưu lại thiết lập.

+ Giá vốn hàng hóa: Được tính theo phiếu nhập hoặc chu kỳ

+ Giá nhập hàng hóa: Là trường giá nhập khi tạo hàng hóa:

Cách tạo giá nhập hàng hóa: Vào Module Sản phẩm => Sản phẩm => Thêm mới => Điền giá nhập hàng hóa => Lưu