CRMVIET cho phép người dùng tạo ra các giao dịch( công việc) cho khách hàng hoặc nhân viên sau đó có thể giao việc hoặc chia sẻ công việc đó cho các nhân viên khác

Giao việc: dùng để tạo giao dịch giao việc cho nhân viên cấp dưới, nếu không chọn giao việc thì mặc định giao việc cho người tạo

Chia sẻ: chỉ có thể xem các giao dịch

Giao việc, chia sẻ: có thể cho 1 người hoặc nhiều người

Cách thực hiện:

Cách 1: Tích  các giao dịch cần chuyển -> Chọn Chuyển giao dịch

Cách 2: Chọn giao dịch cần giao việc hoặc chia sẻ -> Chọn Sửa:

Chia sẻ và giao việc giao dịch

 

  • Phần Người phụ trách: Chọn người sẽ được giao việc
  • Phần Chia sẻ: Chọn người được chia sẻ

Chọn Cập nhật để lưu hoặc chọn Trở về để trở về màn hình trước

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ