Gửi sms/, gửi email trong giao dịch : Đó chính là những email, sms mà người giao việc gửi cho người phụ trách giao dịch.Tiêu đề email là tên giao dịch và nội dung email chính là nội dung của phần mô tả trong giao dịch chính vì thế khi sử dụng gửi email trong giao dịch người dùng phải nhập cả nội dung mô tả giao dịch, còn nội dung sms nhận được chính là nội dung phần tên giao dịch.

Cách gửi sms, gửi email trong giao dịch.

Giao dịch -> Thêm mới -> Nhập tên giao dịch -> Nhập mô tả giao dịch -> Chọn người thực hiện -> Chọn loại giao dịch -> Bật gửi sms/email -> Lưu.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.