Thêm mới hợp đồng có thể chọn hàng hóa hoặc không chọn hàng hóa.

Các trường hàng hóa trong chi tiết hợp đồng có thể thiết lập hiển thị. Người dùng muốn thiết lập hiển thị các trường của hàng hóa trong hợp đồng, người dùng thao tác như sau: Cài đặt  – Thiết lập quy trình – Sửa – Tích  tương ứng với những trường cần hiển thị.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.