Hoa hồng trong hợp đồng là số tiền mà chủ sở hữu hợp đồng sẽ nhận được khi ký kết được hợp đồng. Hợp đồng ở trạng thái có tính toán công nợ hay không tính toán công nợ, nhân viên đều nhận được hoa hồng.

Hoa hồng (%): điền số % hoa hồng nhận được

Hoa hồng tiền hàng = Giá trị hợp đồng * hoa hồng (%)

Hoa hồng của nhân viên được hiển thị trong báo cáo tổng hợp doanh thu của nhân viên ( Báo cáo bán hàng ).

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.