Hợp đồng mua vào: Thống kê toàn bộ những hợp đồng mua vào với nhà cung nào, giá trị bao nhiêu, số lượng hàng hóa có trong hợp đồng

  • Thêm mới 

Có 2 cách thêm mới hợp đồng:

 Cách 1: Chọn Mua hàng -> Chọn Hợp đồng mua vào -> Chọn Thêm mới:

– Chọn nhà cung cấp có sẵn trong phần mềm hoặc thêm mới nhà cung cấp. Khi chọn thêm mới nhà cung cấp sau  khi thêm mới hợp đồng, nhà cung cấp mới được thêm vào module nhà cung cấp

– Chọn hàng hóa có sẵn trong phần mềm hoặc thêm mới hàng hóa. Khi chọn thêm mới hàng hóa sau khi thêm mới hợp đồng, hàng hóa mới được thêm vào module hàng hóa

Chọn Lưu để lưu hợp đồng hoặc chọn Trở về để không lưu thông tin và trở về trang trước

Thêm mới hợp đồng mua vào

Cách 2: Thêm mới hợp đồng ở phần chi tiết của nhà cung cấp cụ thể

  • Tra cứu

Phần mềm giúp người dùng tìm kiếm hàng hóa có trong những hợp đồng nào, số lượng, đơn giá , tổng tiền bao nhiêu

Cách thực hiện: Ở trang hợp đồng mua vào -> chọn Tra cứu -> Tra cứu theo một hoặc nhiều tiêu chí: Mã hàng hóa, tên hàng hóa, số hợp đồng, nhà cung cấp, ngày bắt đầu, tới ngày -> Chọn Tìm kiếm

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.