Hợp đồng sắp hết hạn: Đó là danh sách những hợp đồng đã được thiết lập chọn cảnh báo hết hạn khi thêm mới hợp đồng, và có số ngày từ ngày hiện tại đến kết thúc bằng với số ngày nhắc hết hạn hợp đồng được thiết lập trong quản trị tham số hệ thống.

Để xem được danh sách hợp đồng sắp hết hạn người dùng cần thực hiện các thao tác sau:

Đăng nhập phần mềm -> Trang chủ -> Nhấn vào “HỢP ĐỒNG SẮP HẾT HẠN”.

  • Hợp đồng sắp hết hạn : Là những hợp đồng có khoảng cách từ ngày hiện tại đến ngày kết thúc đúng bằng số ngày nhắc cảnh báo hết hạn hợp đồng trong tham số hệ thống.
  • Tổng số hợp đồng: Là tổng số hợp đồng mà người dùng đã tích chọn cảnh báo hết hạn khi thêm mới hợp đồng.

Trong màn hình hiển thị danh sách những hợp đồng sắp hết hạn, người dùng có thể sử dụng chức năng gửi sms, gửi email cho khách hàng để nhắc nhở họ về hạn hợp đồng sắp kết thúc .

Cách gửi sms/email cho những khách hàng có hợp đồng sắp hết hạn:

Tích chọn khách hàng muốn gửi -> Nhấn chọn gửi sms/email -> Nhập nội dung sms/email -> Chọn gửi sms/email cho khách hàng/liên hệ.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.