Khi người dùng vào webform trong module Marketing để thêm mới 1 form đăng kí cho khách hàng. Khi đó sẽ hiển thị ra một form bao gồm các trường để người dùng điền thông tin, trong đó có hai trường HTMLScript.

HTML: Là ngôn ngữ siêu văn bản trên một website, htm sẽ có vai trò hình thành trên website, xây dựng cấu trúc và định dạng các phần tử hiển thị trên form mà người dùng đang thiết kế. Ví dụ: Vị trí của nút “Đăng kí” phải ở góc phải  dưới của form.

Script : Nó sẽ tạo ra các sự kiện tương tác với hành vi của người dùng . Ví dụ: Khi nhấn con trỏ chuột vào ô điền họ tên của khách hàng thì bo viền của ô sẽ đổi màu khác.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.