CRMVIET hướng dẫn khách hàng sử dụng module báo cáo bán hàng.

1. Báo cáo tổng hợp doanh thu theo mặt hàng.

Là báo cáo tính tổng hợp doanh thu của từng loại hàng hóa trong hợp đồng bán ra có chứa hàng hóa.

Các bước thực hiện

B1: Báo cáo -> Báo cáo bán hàng ->báo cáo tổng hợp doanh thu theo mặt hàng.

B2: Chọn loại hàng hóa và nhập khoảng thời gian cần xuất báo cáo

B3: Chọn kiểu định dạng muốn xuất báo cáo.

Mẫu báo cáo khi được xuất ra sẽ có dạng như sau:

Doanh thu = Đơn giá * số lượng

2. Báo cáo tổng hợp doanh thu theo loại khách hàng.

Tính tổng giá trị hợp đồng bán ra theo từng loại khách hàng.

B1: Báo cáo -> Báo cáo bán hàng -> Báo cáo tổng hợp doanh thu theo loại khách hàng.

B2: Chọn loại khách hàng và nhập khoảng thời gian cần xuất báo cáo.

B3: Chọn loại định dạng muốn xuất báo cáo.

Mẫu báo cáo được xuất theo PDF.

Doanh thu = tổng giá trị của các hợp đồng bán ra theo từng nhóm khách hàng theo loại khách hàng.

3. Báo cáo tổng hợp doanh thu theo khách hàng

Báo cáo tổng hợp doanh thu theo khách hàng sẽ tính tổng giá trị hợp đồng bán ra theo từng khách hàng.

B1: Báo cáo -> Báo cáo bán hàng -> Báo cáo tổng hợp doanh thu theo khách hàng

B2: Chọn nhóm khách hàng, nhập khoảng thời gian, trạng thái hợp đồng, loại hợp đồng muốn xuất báo cáo.

B3: Chọn định dạng muốn xuất báo cáo

B4: Mẫu báo cáo HTML sau khi xuất ra

Ghi chú:

Doanh thu = tổng giá trị các hợp đồng của khách hàng đó.

VAT= tổng giá trị thuế các hợp đồng của khách hàng

4. Báo cáo chi tiết bán hàng

Xuất ra báo cáo chi tiết theo từng hàng hóa khác nhau hoặc xuất ra chi tiết theo từng nhóm hàng hóa.

Bên cạnh đó trong báo cáo chi tiết hàng hóa, người dùng có thể tìm kiếm hàng hóa riêng theo tên hàng hóa và mã hàng hóa sau đó có thể xuất báo cáo riêng theo từng hàng hóa đó.

B1: Báo cáo -> Báo cáo bán hàng -> Báo cáo chi tiết bán hàng

B2: Nhập mã HH, hoặc tên HH muốn tìm kiếm , nhập khoảng thời gian -> click button tìm kiếm

B3: Xuất báo cáo theo riêng hàng hóa tìm được bằng cách tick vào checkbox hàng hóa đó và chọn định dạng muốn xuất báo cáo.

B4: Hoặc người dùng có thể xuất báo cáo theo phòng ban, nhân viên

B5: Mẫu báo cáo xuất ra theo chi tiết hàng.

Mẫu báo cáo chi tiết theo nhóm hàng hóa

5. Báo cáo chi tiết bán hàng theo khách hàng

Báo cáo chi tiết quá trình mua bán hàng hóa của khách hàng trong khoảng thời gian xuất báo cáo.

B1: Báo cáo -> Báo cáo bán hàng -> Báo cáo chi tiết bán hàng theo khách hàng.

B2: Trong báo cáo chi tiết bán hàng theo khách hàng, người dùng có thể tìm kiếm khách hàng theo nhóm khách hàng, theo tên khách hàng, mã khách hàng.

B3: Khi xuất báo cáo, người dùng có thể tìm kiếm khách hàng đó rồi tick chọn xuất báo cáo riêng cho từng khách hàng được tìm kiếm hoặc, người dùng có thể nhập khoảng thời gian, rồi chọn phòng ban và nhân viên theo phòng ban và chọn định dạng sẽ xuất báo cáo.

B4: Mẫu báo cáo khi xuất ra có dạng PDF như sau:

6. Báo cáo chi tiết hợp đồng theo khách hàng

B1: Báo cáo -> Báo cáo bán hàng -> Báo cáo chi tiết hợp đồng theo khách hàng.

B2:  Nhập dữ liệu vào các trường, sau đó chọn định dạng muốn xuất báo cáo.

B3: Mẫu báo cáo xuất ra theo PDF có dạng như sau:

7. Báo cáo lợi nhuận

B1: Đăng nhập -> Báo cáo ->Báo cáo bán hàng -> Báo cáo lợi nhuận

Bước 2:  Nhập các thông tin bắt buộc.

B2.1: Chọn loại hợp đồng

B2.2: Chọn phòng ban

B2.3: Chọn nhân viên thuộc phòng ban đó.

B2.4:Chọn phương thức tính theo giá vốn hàng hóa hoặc giá nhập hàng hóa.

B2.5: Chọn phương thức tinh lãi lỗ trong hợp đồng

B2.6: Nhập khoảng thời gian.

B2.7: Chọn trạng thái của những hợp đồng muốn xuất.

B3: Chọn định dạng muốn xuất báo cáo.

Mẫu báo cáo xuất ra có dạng như sau:

Ghi chú:

Lãi lỗ hiện tại = thanh toán – giá vốn

Tỉ lệ lãi lỗ = lãi lỗ hiện tại/giá vốn

Lãi lỗ = giá trị hợp đồng – giá vốn

Tỉ lệ lãi = lãi lỗ/giá vốn.

8. Báo cáo chi tiết hợp đồng theo nhân viên

B1:Đăng nhập ->Báo cáo ->Báo cáo bán hàng -> Báo cáo chi tiết hợp đồng theo nhân viên.

B2: Nhập thông tin đầu vào

B2.1: Chọn loại hợp đồng

B2.2: Chọn phòng ban

B2.3: Chọn nhân viên của phòng ban.

B2.4: Chọn trạng thái hợp đồng.

B2.5: Nhập khoảng thời gian.

B3: Chọn trạng thái muốn xuất báo cáo.

Mẫu báo cáo xuất ra có dạng như sau:

Ghi chú:

Doanh thu = giá trị hợp đồng

Đã trả = số tiền đã thanh toán.

Nợ= doanh thu – đã trả

9. Báo cáo chi tiết cơ hội.

B1: Đăng nhập ->Báo cáo -> Báo cáo bán hàng -> Báo cáo chi tiết cơ hội.

B2: Nhập khoảng thời gian cần xuất báo cáo.

B3: Chọn dạng báo cáo muốn xuất ra.

Mẫu báo cáo xuất ra có dạng như sau:

10. Báo cáo tổng hợp cơ hội

B1: Đăng nhập ->Báo cáo -> Báo cáo bán hàng ->Báo cáo tổng hợp cơ hội.

B2: Nhập khoảng thời gian xuất báo cáo

 

B3: Chọn định dạng muốn xuất.

Mẫu báo cáo xuất ra có dạng sau:

 

Ghi chú:

Tổng tiền = tổng giá trị các cơ hội có cùng hàng hóa.

11. Báo cáo nguyên nhân cơ hội thất bại

B1: Đăng nhập -> Báo cáo -> Báo cáo bán hàng -> Báo cáo nguyên nhân cơ hội thất bại

B2: Nhập khoảng thời gian cần xuất báo cáo.

 

B3: Xuất biểu đồ.

Mẫu biểu đồ xuất ra có dạng như sau:

12. Báo cáo tổng hợp doanh số theo nhân viên.

B1: Đăng nhập -> Báo cáo -> Báo cáo bán hàng -> Báo cáo tổng hợp doanh số theo nhân viên

B2: Nhập thông tin đầu vào.

B2.1: Chọn phòng ban.

B2.2: Chọn nhân viên của phòng ban đó.

B2.3: Chọn loại hợp đồng.

B2.4: Chọn trạng thái hợp đồng.

B2.5: Nhập khoảng thời gian xuất báo cáo.

B2.6:Chọn trang thái của nhân viên.

B3: Chọn định dạng báo cáo muốn xuất.

Mẫu báo cáo xuất theo pdf có dạng sau:

 

Ghi chú:

Doanh thu = tổng giá trị các hợp đồng của nhân viên.

Thanh toán = tổng giá trị đã thanh toán của các hợp đồng.

Nợ cuối  = doanh thu – thanh toán

Hoa hồng NV = tổng giá trị hoa hồng của nhân viên trong các hợp đồng.

Mẫu xuất ra biểu đồ có dạng sau:

Ghi chú:

Tổng doanh thu =  tổng giá trị các hợp đồng

Trung bình doanh thu = tổng doanh thu/tổng nhân viên

Tổng thanh toán = tổng giá trị thanh toán của các hợp đồng.

Trung bình thanh toán = tổng thanh toán/tổng nhân viên.

13. Biểu đồ doanh thu

B1: Báo cáo -> Báo cáo bán hàng -> Biểu đồ doanh thu

B2: Nhập dữ liệu đầu vào.

B2.1: Chọn thời gian theo tháng/theo năm

B2.2: Chọn phòng ban.

B2.3: Chọn nhân viên thuộc phòng ban đó.

B2.4: Nhập khoảng thời gian.

B3: Chọn định dạng muốn xuất báo cáo.

B4: Tìm kiếm khách hàng

B4.1: Nhập mã khách hàng

B4.2: Nhập tên khách hàng

B4.3: Nhập địa chỉ DKKD

B5: Nhấn enter để xuất tìm khách hàng.

Mẫu biểu đồ doanh thu có dạng sau:

14. Báo cáo biểu đồ doanh thu theo vị trí địa lý.

B1: Đăng nhập -> Báo cáo ->Báo cáo bán hàng ->Báo cáo biểu đồ doanh thu theo vị trí địa lý.

B2: Nhập thông tin đầu vào

B2.1: Chọn quốc gia

B2.2: Chọn tỉnh/thành phố

B2.3: Chọn quận/huyện

B2.4: Chọn giới hạn hiển thị

B2.5:Nhập khoảng thời gian

B2.6: Chọn định dạng muốn xuất báo cáo.

Mẫu báo cáo xuất ra có dạng sau: