CRMVIET hướng dẫn khách hàng sử dụng module báo cáo công việc.

1. BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG VIỆC

B1: Đăng nhập ->Báo cáo -> Báo cáo công việc -> Báo cáo tổng hợp công việc

B2: Chọn phòng ban hoặc trạng thái muốn xuất

B3: Nhập khoảng thời gian cần xuất báo cáo -> Chọn định dạng muốn xuất báo cáo.

Mẫu báo cáo xuất ra  PDF có dạng sau:

 

2. BÁO CÁO KPI TỔNG HỢP

B1: Đăng nhập phần mềm -> Báo cáo -> Báo cáo công việc -> Báo cáo KPI tổng hợp

B2.1: Nhập chọn phòng ban

 

 

B2.2: Chọn trạng thái hoạt động của nhân viên

 

B2.3: Chọn trạng thái giao dịch

 

B2.4: Nhập khoảng thời gian cần xuất báo cáo -> Click chọn định dạng muốn xuất báo cáo.

Mẫu báo cáo khi xuất ra có dạng sau

 

3. BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG VIỆC

B1: Đăng nhập -> Báo cáo -> Báo cáo công việc -> Báo cáo chi tiết công việc

B2: Lựa chọn điều kiện khi muốn xuất báo cáo

 

B2.1: Báo cáo có thể được xuất với các điều kiện đầu vào khác nhau như :Phòng ban : loại công việc, nhân viên, trạng thái giao dịch, khoảng thời gian của ngày bắt đầu, hạn hoàn thành hoặc ngày hoàn thành.

B3: Chọn định dạng và loại báo cáo muốn xuất.

Mẫu báo cáo khi xuất theo nhóm người dùng có dạng sau:

Mẫu báo cáo xuất ra theo loại công việc

 

4. BÁO CÁO KPI CHI TIẾT.

B1: Đăng nhập -> Báo cáo -> Báo cáo công việc -> Báo cáo KPI chi tiết.

B2: Nhập điều kiện đầu vào báo cáo

 

Xuất báo cáo theo phòng ban, nhân viên, trạng thái nhân viên, khoảng thời gian

B3: Chọn định dạng muốn xuất báo cáo.

Mẫu báo cáo xuất ra có dạng như sau:

5. BÁO CÁO KPI NHÂN VIÊN

B1: Đăng nhập -> Báo cáo ->Báo cáo công việc -> Báo cáo KPI nhân viên

B2: Xuất báo cáo

B2.1:Chọn phòng ban hoặc nhân viên cần xuất báo cáo

B2.2: Nhập khoảng thời gian muốn xuất báo cáo -> Click button “Xem báo cáo”.

 

B2.3: Chọn phòng ban  hoặc nhân viên -> Click “Tháng trước” để xem báo cáo KPI  tháng trước của nhân viên

B2.4: Chọn phòng ban hoặc nhân viên -> Click  “Tháng này” để xem báo cáo KPI tháng này của nhân viên.

Mẫu báo cáo khi xuất ra có dạng như sau: