CRMVIET hướng dẫn khách hàng sử dụng module giao dịch với khách hàng.

1. Thêm mới giao dịch

B1: Bán hàng –> Giao dịch với khách hàng –> Thêm mới

 Hình 1

B2: Màn hình thêm mới giao dịch hiển thị

Chọn khách hàng hoặc thêm mới hình 2

Hình 2

B3:

TH1: B2 chọn: chọn khách hàng – Hình 3a

 • Người dùng chọn khách hàng (1), chọn liên hệ của khách hàng
 • Nhập các trường bắt buộc*: tên giao dịch, ngày bắt đầu, hạn hoàn thành, loại giao dịch, trạng thái, mức ưu tiên.
 • Các trường khác: mô tả, đánh giá, tài liệu giao dịch, giao việc, chia sẻ, số ngày nhắc việc, gửi email, gửi sms có thể nhập hoặc không
 • Giao việc: dùng để tạo giao dịch giao việc cho nhân viên cấp dưới, nếu không chọn giao việc thì mặc định giao việc cho người tạo
 • Giao việc, chia sẻ: có thể cho 1 người hoặc nhiều người
 • Gửi email, gửi sms sẽ gửi cho người được giao việc
 • Số ngày nhắc việc: sẽ được so sánh với ngày bắt đầu bao nhiêu ngày, màn hình home sẽ hiển thị việc cần làm
 • Nhấn lưu để thêm mới giao dịch với khách hàng, nhấn trở về để không thêm mới giao dịch đó nữa và trở về màn hình trước.

HÌnh 3a

TH2: B2 chọn: thêm mới khách hàng – Hình 3b

 • Khách hàng chưa có trong phần mềm, người dùng chọn thêm mới giao dịch đồng thời thêm mới khách hàng. Khi giao dịch được tạo thì khách hàng sẽ được thêm mới ở module khách hàng
 • Nhập các thông tin bắt buộc* của khách hàng, các thông tin khác
 • Nhập các thông tin bắt buộc* của giao dịch, các thông tin khác
 • Nhấn lưu để thêm mới giao dịch, nhấn trở về để không thêm mới giao dịch đó nữa và trở về màn hình trước đó.

HÌnh 3b

TH3: Giao việc cho bản thân người tạo

 • Người dùng sẽ bỏ qua B2
 • Nhập các thông tin bắt buộc* của giao dịch, các trường khác
 • Nhấn lưu để thêm mới giao dịch, nhấn trở về để không thêm mới giao dịch đó nữa và trở về màn hình trước đó.

2. Sửa giao dịch

B1: Nhấn vào tên giao dịch cần sửa

Hình 4

B2: Nhấn vào sửa

Hình 5

B3: Màn hình sửa giao dịch hiển thị – Hình 6

 • Người dùng sửa lại thông tin: chọn khách hàng mới, liên hệ mới, tên giao dịch, mô tả, đánh giá, giao việc cho người khác…
 • Nhấn cập nhật để thay đổi thông tin giao dịch, nhấn trở về để không thay đổi thông tin giao dịch đó nữa và quay về màn hình trước đó

Hình 6

3. Xóa từng giao dịch

B1, B2 giống sửa giao dịch

B3: Nhấn xóa, màn hình thông báo xuất hiện, nhấn có để xóa giao dịch, nhấn không để không xóa giao dịch đó và quay về màn hình trước hình 7

Hình 7

4. Tìm kiếm giao dịch

Màn hình tiêu chí lọc danh sách hiển thị – Hình 8, người dùng có thể tìm kiếm theo các tiêu chí sau: giao dịch, người giao việc, người phụ trách, khách hàng, loại giao dịch, trạng thái, mức ưu tiên, ngày bắt đầu, hạn hoàn thành, ngày hoàn thành, tiêu chí sắp xếp và tiêu chí là 1 cặp tìm kiếm.

B1: Nhập thông tin vào ô tìm kiếm (1)

B2: Nhấn tìm kiếm (2)

Hình 8

5. Xóa nhiều giao dịch

B1: Click  tương ứng với những giao dịch cần xóa (1) – Hình 9

B2: Nhấn xóa, màn hình thông báo xuất hiện, nhấn có để xóa những giao dịch đã chọn, nhấn không để không xóa những giao dịch đó nữa và quay về màn hình trước.

 

Hình 9

6. Xuất khẩu giao dịch

TH1: Xuất khẩu toàn bộ giao dịch

B1: Nhấn xuất khẩu giao dịch, file excel được xuất ra với toàn bộ giao dịch.

Hình 10

TH2: Xuất khẩu giao dịch theo tiêu chí lọc

B1: Điền thông tin vào ô tiêu chí lọc –> Tìm kiếm hình 11

Hình 11

B2: Nhấn xuất khẩu giao dịch, file excel được xuất ra có toàn bộ giao dịch tìm kiếm ở B1

TH3: Xuất khẩu giao dịch theo tích chọn – Hình 12

B1: Click  tương ứng với những giao dịch cần xuất khẩu

B2: Nhấn xuất khẩu giao dịch, file excel được xuất ra có toàn bộ giao dịch chọn ở B1

Hình 12

7. Nhập khẩu giao dịch

B1: Nhập khẩu khách hàng

Hình 13

B2: Lấy mẫu nhập khẩu

 • Nhập thông tin vào file nhập khẩu, các trường bắt buộc*, các trường khác, những trường không có dữ liệu hoặc không dùng đến thì để trống, không được xóa cột

Hình 14

B3:Tải tệp vừa sửa ở B2

 • Nhấn nhập khẩu để nhập khẩu giao dịch, nhấn làm mới để chọn lại tệp khác, nhấn trở về để không nhập khẩu giao dịch nữa và quay về màn hình trước.

Hình 15

8. Chuyển giao dịch

B1: Click  tương ứng với những giao dịch cần chuyển (1) – Chuyển giao dịch (2)

Hình 16

B2: Chọn nhân viên muốn chuyển giao dịch- Hình 17

Nhấn cập nhật để chuyển giao dịch cho nhân viên khác làm ( giao việc), nhấn bỏ qua để không chuyển giao dịch và quay về màn hình trước

Hình 17

9. Chuyển trạng thái

B1: Click  tương ứng với những giao dịch cần chuyển trạng thái (1) – Chuyển trạng thái (2)

Hình 18

B2: Màn hình cập nhật trạng thái hiển thị.

Lựa chọn trạng thái, nhấn cập nhật để thay đổi trạng thái của giao dịch, nhấn bỏ qua để không thay đổi trạng thái giao dịch và quay về màn hình trước.

Hình 19

10. Tra cứu người giao dịch

B1: Tra cứu người giao dịch

Hình 20

B2: Màn hình danh sách nhân viên được hiển thị – Hình 21

 • Người dùng có thể tìm kiếm giao dịch theo các tiêu chí sau: mã khách hàng, tên khách hàng, người phụ trách
 • Điền thông tin vào ô tiêu chí lọc – Tìm kiếm, nhấn bỏ qua để không tra cứu giao dịch và quay về màn hình trước

Hình 21

11. Sửa nhanh giao dịch

B1: Click  tương ứng với giao dịch cần sửa nhanh

Hình 22

B2: Màn hình sửa giao dịch hiển thị – Hình 23

 • Người dùng có thể thay đổi giao dịch: trạng thái, ngày bắt đầu, hạn hoàn thành, ngày hoàn thành, mô tả, đánh giá. Nhấn cập nhật để sửa giao dịch, nhấn không để thay đổi giao dịch đó nữa và quay về màn hình trước.

Hình 23

12. Giao việc sms

B1: Nhấn vào tên giao dịch cần gửi sms

Hình 24

B2: Giao việc sms

Hình 25

B3: Màn hình nhắn tin sms giao việc hiển thị – Hình 27

 • Chọn phòng ban (1) – Nhân viên (2) hiển thị toàn bộ nhân viên thuộc phòng ban đã chọn
 • Click tương ứng với nhân viên muốn gửi sms giao việc
 • Nhấn gửi sms để gửi tin nhắn cho nhân viên, nhấn bỏ qua để không gửi sms cho nhân viên đó nữa và quay về màn hình trước.

Hình 26

13. Giao việc email

B1: Nhấn vào tên giao dịch cần gửi email

B2: Giao việc email

Hình 27

B3: Màn hình gửi mail hiển thị

 • Tiêu đề = tên giao dịch, người dùng có thể sửa lại
 • Nội dung email: chọn mẫu hoặc điền nội dung
 • Người nhận email: mặc định là người phụ trách giao dịch, nếu muốn thêm người nhận email nhấn vào button nhân viên và click vào tương ứng với nhân viên cần gửi
 • Nhấn gửi email cho nhân viên để gửi email, nhấn trở về để không gửi email đó nữa và trở về màn hình trước

 

Hình 28

14. Thêm người giao dịch

B1: Nhấn vào tên giao dịch cần thêm người giao dịch

B2: Thêm người giao dịch

Hình 29

B3: Màn hình thêm người giao dịch hiển thị – Hình 30

Click  tương ứng với nhân viên muốn giao việc, nhấn thêm người giao dịch để tạo giao dịch cho nhân viên vừa chọn, mỗi nhân viên sẽ là một giao dịch, nhấn bỏ qua để không giao việc cho nhân viên nữa và quay về màn hình trước.

Hình 30

15. Tải tài liệu trong giao dịch

B1: Nhấn vào tên giao dịch muốn tải tài liệu

B2: Tài liệu – Tải lên File

Hình 31

B3: Màn hình upload tài liệu giao dịch hiển thị – Hình 32

 • Nhập các trường bắt buộc*: tiêu đề, upload file, các trường khác
 • Nhấn lưu để tải tài liệu lên giao dịch, nhấn trở về để không thêm tài liệu vào giao dịch và trở về màn hình trước.

Hình 32