Kết quả giao dịch : Là cách thể hiện sự đánh giá của chính người thực hiện giao dịch hoặc của cấp trên đánh giá chất lượng các công việc trong giao dịch mà người thực hiện đã làm từ lúc bắt đầu cho đến khi hoàn thành giao dịch.

Kết quả giao dịch chỉ được đánh giá khi mà trạng thái giao dịch đó là “Đã hoàn thành”. Mặc định khi trạng thái của giao dịch được chuyển sang là “Đã hoàn thành” thì kết quả sẽ được đánh giá là “Trung bình”. Người dùng có thể lựa chọn đánh giá lại kết quả thành “Tốt” hoặc “Kém” tùy theo mức độ thực hiện và hoàn thành công việc của người thực hiện giao dịch bằng cách tích chọn vào ô tròn trước tên kết quả.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.