Biểu đồ khách hàng quay lại hiển thị theo số lượng khách hàng/doanh thu hợp đồng, phần trăm của khách hàng quay lại và khách hàng mới trên hệ thống.

Trong đó:

Khách hàng quay lại là khách hàng trước khoảng thời gian tìm kiếm đã có hợp đồng ở trạng thái có tính toán công nợ, và trong khoảng thời gian tìm kiếm có phát sinh hợp đồng ở trạng thái có tính toán công nợ.

Khách hàng mới là khách hàng trong khoảng thời gian tìm kiếm có phát sinh hợp đồng đầu tiên ở trạng thái có tính toán công nợ.

Muốn dashboard hiển thị dữ liệu trong khoảng thời gian mong muốn theo số lượng khách hàng hay doanh thu hợp đồng người dùng nhấn vào biểu tượng , rồi chọn các tiêu chí theo mong muốn => Bấm OK

  • Kết quả hiển thị: