Q: Tôi đã có Full quyền nhưng không thể nhìn thấy dữ liệu cấp dưới vì sao

Có thể có Full quyền nhưng vẫn không thể nhìn thấy khách hàng. Việc quy định ai là cấp dưới của ai không phụ thuộc vào những quyền hạn người đó được thực hiện trên hệ thống mà phụ thuộc việc người đó có là “chủ sở hữu nhóm” của nhóm người dùng đó hay không. Khi khởi tạo user chúng ta tick vào “Chủ sở hữu nhóm” thì tài khoản đó sẽ xem được dữ liệu khách hàng của toàn bộ các user (tài khoản) thuộc nhóm đó

Anh chị vào quản trị –> Quản lý người dùng tìm tên đăng nhập của user (tài khoản) quản lý chọn sửa rồi tick vào nút chủ sở hữu nhóm