Lịch chăm sóc khách hàng là nơi thiết lập các lần chăm sóc tự động cho khách hàng. Lịch chăm sóc khách hàng sẽ tạo ra các giao dịch (công việc) tương lai kể từ ngày khách hàng mua sản phẩm để giúp quá trình chăm sóc khách hàng ít bị quên và sót hơn. Ví dụ:

  • Truy nhập tính năng lịch chăm sóc khách hàng

Vào tab Mở rộng  -> Chọn Danh mục -> Chọn Lịch CSKH:

Lịch CSKH

  • Thêm mới lịch CSKH

Chọn Thêm mới -> Màn hình tạo mới lịch CSKH xuất hiện. Điền các trường bắt buộc: Lần CSKH, Số ngày CSKH, Loại giao dịch.

Chọn Lưu để thêm mới lịch CSKH, chọn Trở về để không thêm mới lịch CSKH và trở về màn hình trước.

  • Sửa, xóa lịch CSKH

Chọn Sửa:

 

Sửa lịch CSKH

Thay đổi các thông tin cần sửa hoặc người dùng có thể xóa lịch CSKH.

Chọn Cập nhật để lưu thông tin đã sửa hoặc chọn trở về để hủy sửa thông tin và trở về màn hình trước.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ